Kytarový koncert


Vážení milovníci umění,
jste srdečně zváni na celovečerní kytarový koncert v pátek 2. listopadu od 19:00 v Galerii Crux v Brandýse n.L. Oba interpreté jsou žáci prof. Václava Parouka. Mají v repertoáru především skladby pro klasickou kytaru. Při dernisáži výstavy Čechy krajina křížů budou k slyšení renesanční a barokní sólové skladby i duety. Lístky k zakoupení v galerii každý pátek a sobotu. Lístky je možno rezervovat na info@galeriecrux.cz.

Čechy - krajina křížů

Projekt Čechy - krajina křížů, který je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, vyvrcholí výstavou fotografií a řemeslných děl. Vernisáž výstavy bude na svátek Povýšení sv. kříže v pátek 14. září od 19:00 a výstava potrvá do dušiček 2. listopadu 2012, zakončena bude celovečerním kytarovým koncertem opět v 19:00.

V době Národní Svatováclavské poutě, v pátek 28. září prodloužená otevírací doba až do 20:00 hodiny.

Výzva kříže

Vážení umělci všech řemesel, řemeslníci všech umění,

v rámci projektu Čechy - krajina křížů, kdy tým fotografů zachytí krásu křížů starých, vás Galerie Crux vyzývá k tvorbě křížů nových. V pátek 14. září 2012 zahájíme výstavou fotografií a řemeslných děl, která bude otevřena v době nejvyšší návštěvnosti při svatováclavských oslavách. Tři nejlepší tvůrci budou odměněni Cenou Galerie Crux. Prosíme předejte své dílo do 10. září 2012.

Na vaše díla se těší
David Válka, ředitel galerie

Doporučení a hodnocení

Materiály: dřevo, kov, sklo plus libovolný další materiál.
Rozměry: 120 x 70 cm rozměř kříže, 12 x 7 cm trámky, střed kříže ve středu pomyslného kruhu o poloměru 35 cm. Kříž může být i menší, zaleží na dostupnosti materiálu. Plánujete-li zhotovit větší kříž, dejte prosíme vědět na info@galeriecrux.cz .
Hodnocení: Hodnoceny budou tři nejlepší díla, 1. místo - 10 000,- Kč, 2. místo 5 000,- Kč a 3. místo 2 500,- Kč. Hodnotí se jak kvalita řemeslného provedení tak umělecká hodnota.
Uzavírka: Díla je třeba předat do 15. září 2012, v následujících dnech proběhne instalace, v pátek 21. září bude vernisáž od 19:00.

KONCENTRÁT V - A4 // CONCENTRADO V. "A4" // CONCENTRATE V - "A4"


Pátý ročník tvůrčího setkání více než třiceti současných umělců. Letos poprvé na celosvětové úrovni, na obou zemských polokoulích - v Brandýse a v Riu. Téma "A4", inspirace dílem Franze Kafky. Výstava v Brandýse bude od 3. srpna do 15. září 2012. Výstava v Riu de Janeiro probíhá souběžně od 1. srpna do 10 srpna 2012. Více na http://www.lpjt.wz.cz/koncentrat-V.html#EN .

KONCENTRÁT V. "A4"

Koncepce

Za pět let existence kurátorského plánu Koncentrátů se podařilo definovat vztahy umělecké scény okolo Akademie výtvarných uměni v Praze s cílem koncentrovat práce co nejširšího okruhu umělců. Mezi hlavní úkoly každé aktivity uměleckého světa je překračovat svoje vlastní hranice. Tímto ročníkem Koncentrátu překračujeme nejenom hranici dané scény, daného města, daného státu, ale hlavně hranice dvou světů, Starého a Nového.

Ze všeho nejraději bych vynechal fráze o vyměně myšlenek, internacionalitě, mezistátní spolupráci, pjerestrojce a podobně, ale nevynechám, protože jsou na místě. Vztahy mezi Českou republikou a Brazílii jsou buď mizivé, nebo minimálně ne dobře viditelné, přitom Hellio Otisica, Beatrice Milhasez, Tarsila do Amaral či Ericson Pires jsou brazilské stálice, u nichž je škoda, že nejsou v Čechách důvěrně známé. Tato "výměna názoru" je jedním z cílu výstavy.

Během hledání, co je našim kultůrám společné, jsem narazil na Franze Kafku. Franz spojuje oba národy v nahlíženi na jejich byrokracie, v kterých je užití "A čtyřky" zásadní. A4 je tiskový formát papíru notoricky používaný v obou zemích. Xerox, tiskárny a datová kultůra definovali formát doby. A4-ka se používá na množení v masovém měřítku. Tento formát papíru je tak všudypřítomný, že bychom ho rozhodně nečekali jako běžnou formu pro vizuální vyjádření v galerii. Nicméně práve toto omezení umožnilo masové šíření těchto obsahů, stejně tak jako vynález faxu umožnil snadné a rychlé šíření vizuálních informací.

Koncept využití formálního mantinelu nemá evokovat asociaci na jednoduchou instalaci. Omezení formou umožňuje shledávání příbuzných myšlenek. Mimo jiné také doufám, že dojde k narušení klasického dogmatu současné vizualní tvorby, že jen prvenství v inovaci vytváří "dostatečné" umění. Chtěl bych od výstavy něco překvapivého, což nemusí nutně znamenat něco nového (ve smyslu vynález).

Omezením formou sleduji cíl prokázat teorii, že dobrá idea nezávisí na formě - díky tomu dojde k situaci, kdy forma popře sama sebe. Nechtěl bych ovšem, aby byla výstava brána jako statistický experiment, ale jako zhmotnění vizualních myšlenek prostřednictvím konceptů na papírech, ve dvou prostorech díky dvěma skupinám umělců ve dvou městech.

Lukáš Válka
kurátor
1. květen 2012
Rio de Janeiro

CONCENTRADO V. "A4"

Conceito

Durante os seus cinco anos de existência, o plano de exposição de um projeto curatorial intitulado Concentrado ajudou na definição de uma cena de arte específica no meio da Academia de Belas Artes. Um dos principais objetivos da atividade artística é ultrapassar as suas proprias fronteiras. A exposição "Concentrado" deste ano ultrapassa não apenas os limites de uma cena artística, de uma cidade e de um estado, mas também os limites de dois mundos - o Antigo e o Novo.

Eu evitaria frases sobre troca e internacionalização de ideias, colaboração entre dois Estados, perestroika e assuntos relacionados, mas não o farei porque elas são bastante relevantes nesse caso. Não há muita interação entre a República Tcheca e o Brasil, ou pelo menos ela não é muito visível. É lamentável que grandes artistas brasileiros como Hellio Otisica, Beatrice Milhasez, Tarsila do Amaral, ou Ericson Pires não sejam conhecidos entre a população Tcheca. A troca de opiniões é um dos fins dessa exibição.

À procura de uma ligação entre essas duas culturas, encontrei Franz Kafka: Franz conecta as duas nações na maneira como elas percebem suas próprias burocracias. O papel do tipo A4 é uma das principais ferramentas delas nos dois países. Xeroxes, impressoras e cultura digitalizada definiram o formato desta época. Enormes quantidades de cópias são impressas diariamente em papel A4. Esse tipo de folha pode ser encontrado em todos os lugares, muito embora não seja um meio comum de se expressarem ideias visuais numa galeria. Contudo, foi justamente a padronização do tipo de papel que tornou possível a vasta divulgação de diversos conteúdos, da mesma forma que a invenção da máquina de fax permitiu o compartilhamento rápido e simples da informação visual.

A limitação da forma do papel não torna simples a instalação. A restrição na forma viabiliza diversas possibilidades de justaposição de ideias relacionadas. Outro objetivo desse projeto é romper com o dogma da arte contemporânea o qual diz que somente o artista que inova primeiro faz realmente boa arte. Eu espero que as obras nessa exibição sejam surpreendentes, o que não significa que elas tenham de ser novas invenções.

Quero provar a teoria de que uma boa ideia independe da forma,e, para isso, aposto em sua limitação – nesse caso, a forma se cancelaria. Todavia, não quero transformar a exibição num experimento estatístico. Quero que ela seja a materialização dos pensamentos visuais, em papéis e em dois espaços, de dois grupos de artistas em duas diferentes cidades.

Lukas Valka
curador
Rio de Janeiro
1 de Maio de 2012

CONCENTRATE V. "A4"

Concept

During the five-year existence of a curatorial project titled Concentrate, this exhibition plan helped to define a particular art scene around The Academy of fine Arts. One of the main task of each art activity is to cross their own boundaries. This year's Concentrate is crossing not only the boundaries of one art scene, one city, and one state; but also the boundaries of the two worlds – the Old one and the New one.

I would like to skip phrases about exchange of ideas, internalization, collaboration between states, perestroika, and so on; but I won't, because they are very relevant in this case. There are not many relations between the Czech Republic and Brazil, or at least they are not visible very well. It is a pity that great Brazilian artists like Hellio Otisica, Beatrice Milhasez, Tarsila do Amaral, or Ericson Pires are not known to Czech people. The "exchange of opinions" is one of the goals of this exhibition.

While searching what these two cultures have in common, I came across Franz Kafka: Franz connects the two nations in a way they perceive their own bureaucracies. Paper size A4 is one of the main tools / a platform for it in both countries. Xeroxes, printers, and data culture have defined the format of this epoch. Enormous amount of copies are being printed daily on A4 paper format. This paper size could be found everywhere; however, it is not a common form for expressing visual ideas in a gallery. Nevertheless, it was exactly the standardization of paper size that made a vast spread of various contents possible, in the same way that invention of the fax machine enabled easy and fast sharing of visual information.

Using a formal limitation is not supposed to evoke a simple installation. The restriction of a form provides a possibility of juxtaposition of related ideas. Another goal of this project is to disturb an contemporary-art dogma that only a person who comes with an innovation first, makes a good-enough art. I hope the works at the exhibition will be surprising, which doesn't mean they will have to be new inventions.

By the limitation of form, I would like to prove a theory that a good idea doesn't depend on a form – in this way the form will negate itself. However, I don't want the exhibition to become a statistical experiment. I want it to be a materialization of visual thoughts on papers and in two spaces by two groups of artists in two cities.

Lukas Valka
curator
May 1, 2012
Rio de Janeiro

Kytarový koncert Con fuoco

Jan Pěč a David Válka Vás zvou na kytarový koncert Con fuoco, který se odehraje v sobotu 14.12. od 18:00 v Galerii Crux, Ivana Olbrachta 45, Brandýs nad Labem. Koncert navazuje na loňský velmi úspěšný koncert. Tentokrát bude připraven celovečerní program španělské a jihoamerické hudby. Ke slyšení budou legendární skladby legendárních skladatelů jako byli Albéniz, de Falla, Lobos, Sinopoli nebo Tárrega. Těšit se můžete zejména na mistrovský duet La vida breve Manuella de Fally. Těšíme se na setkání.

Tři cesty - Jitka Hilská, Eliška Jakubíčková, Daniela Messiereurová

Výstava abstraktních obrazů tří výjimečných dam našeho současného umění. Tři životní cesty, tři duševní světy a tři umělecké proudy se setkají v pátek 30.3. v Brandýse n. L. Vernisáž je mimořádně posunuta na 19:00.

Veselá antika

Výstava navazuje na úspěšnou loňskou výstavu Veselá Anežka Česká. V rámci tradiční olympiády Veselé školy na téma Antika vzknikla řada pozoruhodných dětských prací. Zejména stojí za pozornost zpracování křesťanských prvků v antice. Vernisáž bude opět spojena s benefiční akcí na podporu výtvarných oborů ZUŠ. Výstavu zahájí krátký koncert školního orchestru, který pod vedením sboristky Evy Kukalové dosáhl výrazných úspěchů a má uznání i na pražském arcibiskupství.

Anabell - Lee

Výstava obrazů a soch bude otevřena od 2. prosince 2011 a potrvá do poloviny ledna 2012.

Obrazy tajemné autorky se vyznačují Boticellovskou čistotou, prvky naivního umění a brutalitou inspirovanou dílem Frídy Kahlo. Obrazy jsou na první pohled zajímavé, poutavé, některé však vyžadují hluboký vhled do mystiky a dlouhodobé vnímání. Dětsky čisté konkrétno se pojí s abstraktním světem plným tajemství.
Vystavena jsou díla z dřívějších tvůrčích období i díla nová. Anabell-Lee je žádanou autorkou pro výzdobu sakrálních prostor, její obrazy a relikviáře jsou umístěny v několika pražských kaplích.

Exhibition The Smallest Art of Father Benedikt Vladimír Holota

Dear friends of our gallery,

on monday the sixth of September at 6 o´clock PM we will open an exhibition The Smallest Art by Father Benedikt Vladimír Holota. After the exhibition The Most Humble Art, we are going to exhibit a creation of artist, which, like Fra Angelico, wanted to imprint prints of spiritual life by creating images in different occasions, different circumstances and using different techniques. There will be aquarelles, drawings and paintings, which are not unified by the theme, however they are unified by a secret, which will diligent watcher see. The exhibition will last until the 21st of November 2010.

About the author:
Vladimír Benedikt Holota (* 5th of August 1922) is czech catholic priest and Franciscan monk, also writer, publicist and much sought for confessor. He also organizes spiritual exercising. In the fifties was arrested, came through concentration cloisters and forced labor. Nowadays asigned in convent by the Church of Virgin Mary Snow in Prague.

Výstava CRUX

Výstava spřátelené čtveřice - Marcela Burdová, Vítězslav Fejlek, Jitka Hilská, David Vávra.

Spřátelená čtveřice má svůj původ v malířské dvojici Burdová – Hilská. Ty spolu vystavují již od roku 1989, kromě přátelství a blízkého výtvarného názoru, je spojuje vliv výrazné osobnosti- malíře a pedagoga Oldřicha Smutného, který obě vyučoval malbu na katedře scénografie na DAMU.
Obě se věnují pedagogické činnosti, vedou výtvarné kurzy.
Architekt David Vávra, člen Divadla Sklep, se přidal v roce 1997. Od té doby se společné výstavy odvíjely v duchu předem zadaných témat – např. Baroko jako téma výstavy v Mariánské Týnici, Má vlast ve švédském Höganäs, Recyklace v pražském Scarabeu.
Vítek Fejlek vystavuje s uskupením od r. 2005. I on je žákem ak.mal. O. Smutného, jeho hlavní profesí je scénografie.
Není náhodou, že námět pro současnou výstavu se shoduje se jménem galerie – CRUX – kříž…

Fotografie z výtvarného workshopu 2. třída, Veselá škola.

Stránky

Přihlášení

Přihlásit se k odběru Galerie Crux RSS