sympozium

Po stopách svatého Vojtěcha - elektronická publikace

Vážení čtenáři, milí diváci,

zveme vás k prohlídce fotografií, které vznikly při naší několikadenní pouti po  stopách  svatého Vojtěcha a budete-li chtít, přečtěte si stručné komentáře, jež vás mohou inspirovat třeba k navštívení těch míst, kde jsme byli.

Navštívili jsme přibližně pětadvacet míst, hledali jsme kostely, kaple, studánky, sochy a obrazy, abychom připravili výstavu v rámci sympozia Galerie Crux. Po Praze a Středních Čechách jsme najezdili stovky kilometrů, abychom zachytili stopy, které vedou  kamsi do dávné minulosti k svatému muži jménem Vojtěch.

ODKAZ NA PUBLIKACI ZDE

PDF VERZE KE STAŽENÍ ZDE

Vyhlášení fotografického sympozia

Fotografické sympozium ku 1060. výročí narození sv. Vojtěcha

Více než tisíc let uběhlo od doby, kdy lidé v našich zemích museli těžce bojovat za svou svobodu, za svá práva, za svou víru. Zdá se, jakoby se jen málo změnilo. A přesto stojí v dějinách příběh člověka, který nás může inspirovat k úsilí změnit svět k lepšímu, i když se to zdá být marné. Sv. Vojtěch patřil k osobnostem výjimečného původu, vzdělání, tvůrčího elánu a pevných morálních kvalit. I tak je jeho příběh protkán mnoha životními prohrami, tragediemi, ba mučednictvím. Sv. Vojtěch nejen hrdinsky zemřel na misiích, zažil též brutální vyvraždění svého rodu, prožil řadu ústrků, nespravedlností, ponížení, velkých bolestí. Nezlomen a s hrdostí bojoval proti zlu, nezlomen a s hrdostí odcházel, putoval i se vracel, nezlomen a s hrdostí šel vstříc jisté smrti. Život a odkaz sv. Vojtěcha inspiruje lid mnoha národů nezávisle na hranicích. Sv. Vojtěch je patronem všech zemí Visegrádské skupiny, pod biřmovacím jménem Adalbert je uctíván i v německy mluvících zemích. Jeho nesmazatelné stopy jsou též v Itálii, především v Římě. V době, kdy se pilíře Evropy otřásají, je vhodné vrátit se k základům, k pramenům svobody, práva a víry. Kde jinde je hledat, než v příbězích velkých postav dějin, jak jinak nalézat, než putováním v jejich stopách. Vyzýváme všechny fotografy, aby se zúčastnili tvůrčího sympozia Galerie Crux na téma Pouť svatého Vojtěcha.

Odevzdejte do 20. září 2016 alespoň tři fotografie (příp. sestavy fotografií) ve Vašem oblíbeném formátu a zároveň v takové podobě, aby je bylo možno instalovat. K fotografiím přiložte list s kontaktními údaji, případně s portfoliem. V den Národní svatováclavské poutě ve středu 28. září 2016 v 19:00 odevzdaná díla vystavíme a vyhlásíme tři autory nejzajímavějších děl jako vítěze sympozia. První tři místa jsou finančně honorována dle rozhodnutí galerijní komise v celkové výši 27 000,- Kč.

Náměty ke ztvárnění:

• sv. Vojtěch v umění (kostely, kláštery, kaple, sochy a obrazy, atp.)

• zachycení okamžiku pomoci trpícím, nemocným, chudým (v zemích zasažených válkou či přírodní katastrofou, v nemocnicích, na ulici)

• boj proti novodobým formám otroctví • boj proti alkoholizmu a drogovým závislostem

• příběh poutníka (zajímavý okamžik z duchovní poutě, krása poutního místa)

• legendy pojí sv. Vojtěcha s vodou (krajina v dešti, studánky, prameny, krása vody)

• libovolný námět související s životem, odkazem a úctou ke sv. Vojtěchu.

Díla prosíme odevzdávejte do výše uvedeného termínu na adresu Galerie Crux, Ivana Olbrachta 45, Brandýs nad Labem, 250 01. Pro další informace sledujte web www.galeriecrux.cz, pište na info@galeriecrux.cz nebo volejte na tel.: 602 774 789.

Požehnání

Milosrdný Bože, Otče náš,

na přímluvu Panny Marie, všech svatých ochránců a přátel v nebi,

na přímluvu sv. Vojtěcha, sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého a sv. Veroniky,

požehnej fotografům i jejich rodinám, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

Dne 16. května, na svátek sv. Jana Nepomuckého, L.P. 2016

Photographic Symposion at the 1060th Anniversary of the Birth of St. Adalbert of Prague

More then one thousand years went by the time, when people in our lands had to fight hard for their freedom, their rights and their faith. It seems that this changed very little to nowadays. Nevertheless there is an old story of a man, which can inspire us to keep trying to change the world to be better, although it seems to be vain effort. St. Adalbert of Prague belonged to personalities of extraordinary origin, education, enthusiasm and firm moral qualities. Yet is his story interweaved with many life losses, tragedies, even martyrdom. St. Adalbert died heroicly on the mission to pagans, he also went through brutal slaugthering of his clan, he experienced a vast row of wrongs, injustices, humiliations and deep pains. Unbroken and with nobility he fought against evil, unbroken and with nobility he all left, made pilgrimage and returned, unbroken and with nobility he went to the certain death. Life and legacy of St. Adalbert of Prague inspire people in many nations independent on borders. St. Adalbert is patron of The Visegrad Group, he is also venerated in German speaking lands. His unforgettable traces are also in Italy, mainly in Rome. In the time, when the pillars of the Europe are trembling, it is good to go back to the basics, to sources of the liberty, justice and faith. Where to find it rathen then in the stories of great people of our history, how to find it otherwise than in following them, going in their steps.

We invite all photographers to attend the creative Symposion of the Galerie Crux with the theme Pilgrimage of the St. Adalbert of Prague. Please send three photos (or sets) in the format what you prefere but in installable (exhibitable) form until the 20th of September 2016. Please add your contact information and artist profile appositely. On the day of The National Pilgrimage of the St. Wenceslas on the 28th of September at 19:00 there will be an exhibition in our gallery and we announce three authors of the most interesting photos as a winners of the Symposion. First three places are financially honored in according the decision of the commision with 1000 € in total.

Suggestions:

• St. Adalbert in the art (churches, monasteries, chapels, statues, paintings, etc.)

• the moment of giving/getting help to sufferings, ill, poor (in the area of war or catastrophy, hospitals, street)

• fight against the new forms of the slavery

• fight against the alcoholism and drug abuse

• the story of a pilgrim (interesting moment in a pilgrimage, beauty of a pilgrimage site)

• the legend connect st. Adalbert with water (rain scenery, miracle wells, fountains, springs, beauty of the water)

• anything of your own choice connected with the life, legacy and reverence of St. Adalbert.

Please send your artwork to the term written above at the address: Galerie Crux, Ivana Olbrachta 45, Brandýs nad Labem, 250 01, Czech Republic. For further information see the website www.galeriecrux.cz, or write at info@galeriecrux.cz or call tel.: +420 602 774 789.

Blessing

Merciful God, our Father,

through the intercession of the Blessed Virgin Mary, all saint patrons and friends in the heaven,

through the intercession of St. Adalbert, St. Wenceslas, St. John of Nepomuk and St. Veronica,

bless the photographers and their families,

in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.

On the 16th of May, on the Feast of St. John of Nepomuk, 2016 A.D.

Tags: 

Transcendence

Transcendence – iniciace tvorby nového abstraktního umění

V dubnu 2017 to bude deset let působení Galerie Crux, během nichž bylo uspořádáno na čtyřicet pět kulturních akcí. Vedle autorských a souborných výstav se v každoročním programu ustálila tvůrčí sympózia (v roce 2016 to bylo v pořadí šesté), která iniciovala vznik řady nových, mnohdy velmi kvalitních děl. V tomto trendu chceme pokračovat i v následujících letech.

Téma transcendence, které se bohatě rozvíjí ve filozofii a teologii, se neodmyslitelně týká i umění (viz např. přednáška Umění a transcendence Jindřicha Chalupeckého). Touha objevovat tajemství, hledat to, co nás přesahuje patří k lidským potřebám odedávna. Fascinace transcendentími obsahy pak zavdává silnou inspiraci k tvorbě umění, protože nahlížené metafyzické skutečnosti jsou často slovy nepopsatelné. Lidé citliví k duchovním obsahům pak mohou prostřednictvím umění sdělovat to, co se zdá být vůbec, nebo jen těžko popsatelné. Podobně jako hudba umí vyvolávat duchovní spojení mezi skladatelem, interpretem a posluchačem, umí též výtvarné umění pomocí obrazů vyvolávat hlubokou vnitřní odezvu v divákovi často prostřednictvím silných emocí.

 

Všechny umělce vyzýváme k nové tvorbě, která má vyjádřit libovolné transcendentní obsahy, které vidí, cítí, prožívají, mají v mysli, v duši, v srdci. Jejich díla přijmeme v rámci vernisáže sympozia 1.11. 2017 v 19:00 v Galerii Crux a odměníme jejich tvorbu dle rozhodnutí galerijní rady v celkové výši 40 000,- Kč. Umělce prosíme, aby nás včas kontaktovali na tel.: 602 774 789, nebo na info@galeriecrux.cz.

Tags: 

Přihlášení

Přihlásit se k odběru RSS - sympozium